Barach Kahi Shikvun Jat Jivan

Barach Kahi Shikvun Jat Jivan

HasnaryaNa Radvun Jat Jivan

Jevdh Jagta Yeil Tevdh Jagun Ghyav

Karan Barach Kahi baki RahtAni Sampun Jat Jivan

No comments: