Ek BOLU

Ek BOLU

NaraJ Nahi Honar Na

Bolun Taku.?

Vichar Kar

Tula

khup Premane Sangat Aahe

SMS Karat Ja

Nahi Tar khun-kharaba Houn Jael..

No comments: