Gaabru Nakos

आयुष्याच्या वाटेवर चालताना तुला अनेक काटे लागतील ..
पण तू घाबरू नकोस,
रागवू नकोस,
तू मला Call कर मी तुला चप्पल घेऊन देईल

No comments: