माझ तुझावर खुप प्रेम आहे...

एक २५ वर्षाचा राजकुमारला शाप
भेटला होता की तो वर्षातुन
एकच शब्द बोलु शकतो.
तो ५ वर्ष काहीच
बोलला नाय.
आणि ५ वर्षापासुन
तो प्रतिक्षा करत
होता ते फक्त एका २४
वर्षाचा राजकुमारीला साँगायला की.
"माझ
तुझावर खुप प्रेम आहे."
जेव्हा तो हे शब्द बोलला ,
तेव्हा राजकुमारी बोलली.
.
.
.
मला ऐकु नाय आल परत
बोलशील का..
सत्यानाश:P:D..!!

No comments: