गंपू roxx....कस्टमर केअर shocks....

माझा मोबाइल
माझ्या म्हशीने
गिळलाय!!
.
.
कस्टमर केअर : मग,
आम्ही काय
करू?
.
.
.
गंपू : मला फक्त एवढं
सांगा की,
ती गावाबाहेर गेली तर
मला 'रोमिंग'
नाही ना लागणार......

गंपू roxx....कस्टमर केअर shocks....

No comments: