Naagpanchami Opposite

मंग्या : ये दिनू , तुला English येते का ?

दिनू : हू , येते ना.

मंग्या : मग मला संग ; नागपंचमी चा Opposite काय होईल ?
.
.
.
.
.

आपल दिनू लय हुशार
.
.
.
.
.
.
.
.
दिनू : अर्रे , खूपच सोपे आहे ; नाग Don't पंच मी ...........!

No comments: