Laddu

 "मास्तर : समज जर मी तुला १० लाडु दिले....
.
.
बंड्या : मला १० लाडु ? ???
.
.
मास्तर : समज ना... तुझ्या बापाचं काय
जातय....
.
.
बंड्या : बरं..
.
.मास्तर : समज मी तुला १० लाडु दिले
आणि त्यातले
५ लाडु मी खाल्ले तर तुझ्याकडे कीती लाडु
राहीले... ? ?
.
.
.
बंड्या : २० लाडु राहीले..
.
.
मास्तर : कसे काय बरं.?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
बंड्या : समजा ना... तुमच्या बापाचं काय
जातय....

No comments: