Panchat Joke

अतिशय पांचट जोक आहे
प्रत्येकाने आपआपल्या जबाबदारीवर वाचावा
रिझल्ट लागतो.एक मुलगी धावत धावत नदीकाठी जाते का???
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
कारण, ती काठावर पास झालेली असते.......:P:D

No comments: