परंतु

पहिलीत मन नाही रमल्यास
.
.
दुसरीत नक्की रमेल
.
.
.
.
.
.
.
परंतु
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मुलांना शाळेत नक्की पाठवाच

No comments: