एका बेवड्या

एका बेवड्या ने
मित्रांसाठी पार्टि करायचे
ठरवले
आणि पार्टि साठी आपल्याच
घरातून
बकरा चोरि करायचा ठरवले
आणि बकरा चोरला पण
आणि मित्रांसोबत मनसोक्त
पार्टि केली
सकाळी जेव्हा घरी आला तर
बघतोय काय ?
बकरा जिवंत
आपल्या बायकोला विचारतो :-
हा बकरा ईथे कसा
बायको :- बकरा गेला खड्यात
तुम्हि पहिले हे
सांगा रात्री चोरासारखे येउन
कुत्रीला कुठे घेऊन गेले ?

No comments: