मुलीला कसा पटवतो

एक मुलगा एखाद्या मुलीला
कसा पटवतो->
1. तिचा आदर करतो.
2. तिची काळजी घेतो.
3. तिच्यावर प्रेम करतो.
4. तिच्या पाठीखंबीरपणे उभाराहतो.
5. तिला नेहमी खुश करण्याचा प्रयत्न करतो...
आणि..
एक मुलगी एखाद्या मुलाला कसे पटवते:
only
1.त्याच्याकडे बघून एक सुंदर SMILE देते
खल्लास!
मुलगा प्रेमात पडलाच... .....

No comments: