एकदा बस मध्ये खूप गर्दी असते.

एकदा बस मध्ये खूप गर्दी असते.

उभे राहुन कंटाळलेली एक बाई
एका गाठोदयावर बसते.

एक माणूस : बाई, गाठोदयावर नका बसु. टरबुज फुटतील …

बाई : गाठोदयात टरबुज आहेत का ?

माणूस: नाही, खिळे आहेत ….

No comments: