शब्द कुठे जातात?

वर्गात शिकवुन झाल्यावर...
गुरूजी: कोणाला काही प्रश्न
विचारायचा असेल तर विचारा.
बंड्या: सर तुम्ही डस्टर फिरवल्यावर
फळ्यावरचे शब्द कुठे जातात?
गुरूजींनी स्वतःच्या डोक्यात
डस्टर जोरात मारून घेतला


No comments: