भारतात ज्ञान वाटणा-या महान टाँप ४ UNIVERCITY...

भारतात ज्ञान वाटणा-या
महान टाँप ४ युनिवर्सीटी..
१. WhatsApp...
२. पानटपरी
३. कटिंगचं दुकान
४. दारू पीलेला माणुस..
बाकी शाळा वगैरे सर्व अंधश्रद्धा आहे

No comments: