Ladies X Gents

मुलगा ATM मधुनपैसे कसे काढतो हे बघा
१) गाडी पार्ककरतो
२) ATM मशिनजवळ जातो
३) मशिनमध्ये कार्ड टाकतो
४) पिन टाकतो
५) पैसे काढतो
६) ATM कार्ड काढतो
७) गाडी घेवुनवापस जातो
..
आता मुलगी ATM मधुन पैसे कसे काढते हे बघा
१)गाडी पार्क करते
२) आधी make up चेक करते
३) गाडी बंद करते
४) make up चेक करते
५) ATM मध्ये जाते
६) पर्स मध्येATM कार्ड शोधते
७) कार्ड मशिनमध्ये टाकते
८) cancel च बटन दाबते
९) पर्स मध्येपिन कोड असलेला कागद काढते
१०) कार्ड पुन्हा टाकते
११) पिन टाकते
१२) पैसे काढते
१३) कार कडे जाते
१४) मेक अप चेक करते
१५) गाडी चालुकरते
१६) गाडी बंद करते
१७) वापस ATM कडे धावत जाते
१८) ATM कार्ड घेते
१९) वापस कार कडे जाते
२०) मेक अप चेक करते
२१) गाडी चालुकरते
२२) मेक अप चेक करते
२३) १/२ कीमी पर्यंत गाडी चालवते
२४) हँडब्रेंक सोडते
२५ ) मग गाडी चालवते

No comments: