ekhadi gosht...

Ka kadhi aayushy as jagav lagt....
Manat dukh pn othavar hasu anav lagt...
Khup manapasun havi aste ekhadi gosht...
Pn hasat hasat tila dur jatana pahav lagat.....

No comments: