लिपस्टिक पण चांगली आहे.

मुलगा : ड्रेस खुप चांगला घातला आहेस.
:
:
मुलगी : अय्यां खरचं....
:
:
मुलगा : लिपस्टिक पण चांगली आहे.
अगदी ड्रेस लाही खुप मँच होते.
:
:
...
मुलगी : THANK यौ............. ...
.
मुलगा : तुझा मेक-अप पण जब्बरदस्त
आणि खुप
छान ही आहे.
:
:
मुलगी : ओहहह, Thank You हा....
.
.
.
.
.
.
.
.
मुलगा : कम्म्म्माल आहे...
तरी पण तु सुंदर दिसत
नाहीस.... -)

No comments: